SUBLIFT OG NY RAMPE.

 

 

Her kan du se status på prosjektet Sublift og ny rampe. Artikkelen vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon og aktuelle vedlegg. Etterhvert som prosjektet går framover vil også prosjektregnskapet vises her.

 • Feb 2020

  Spunt trekkes opp på Svelvigen brygge. Det viser seg at det der er benyttet dobbeltspunt som er fabrikklinket og så godt som umulig å ta fra hverandre. Vi kan derfor ikke kjøpe disse og har sjekket priser på spunt hos Seierstad. Det antas at dette blir litt dyrere.

   

 • Feb 2020

  Melding fra Svelvigen Brygge: Forurensede masser tillates ikke flyttet over tomtegrensa. Det betyr av vi må benytte mest mulig av oppgravde masser på eget område og at overskytende masse kjøres til godkjent deponi.

   

 • Jan 2020

  Vi mottok endelig analyserapport og tiltaksplan fra Grunnteknikk AS 24.01.20. Det er påvist forurensing i klasse 2 og 4. Tiltaksplanen beskriver hvordan disse skal behandles og eventuelt gjenbrukes på området.

   

 • Jan 2020

  To nye entreprenører ble spurt om å komme med pristilbud på arbeidene med ny rampe. Styret har mottatt tilbud fra en av disse. Tilbudt pris er marginalt billigere (2000 kr.) enn tilbudet fra Hermansen, og styret velger derfor å fortsette samarbeidet med Hermansen utfra deres kjennskap til prosjektet og alle godkjenninger i søknader til det offentlige der Hermansen står som ansvarshavende.

   

 • Des. 2019.

  Avtale om kjøp av Sublift ble undertegnet 27.12.19. med kjøpesum SEK 1 505 000 levert Svelvik. Første avdrag på 15% av kjøpesum ble betalt samtidig.

   

 • Des 2019.

  På grunnlag av foreløpig analyseresultater fra Grunnteknikk, redigert prisoverslag fra styret og under forutsetning av at det ble innhentet pristilbud fra minst en entreprenør til, vedtok ekstraordinært årsmøte å gi styret klarsignal til å inngå avtale med Swedeship om kjøp av Sublift12T og inngå avtale med bank om lånefinansiering med øvre ramme 2,3 mill.

   

 • Des. 2019

  Møte med Svelvigen brygge i Skipperhuset 06.12. ang framføring av kyststien forbi ny rampe og utforming av mur på sørsida av ny rampe. Enighet om at Svelvigen Brygge dekker alle kostnader ved muren langsmed sørsida av ny rampe og at kyststien legges langs rampa. Forurensede masser legges tilbake bak muren i den grad det er mulig. Svelvigen Brygge utformer tegninger og søker nødvendige tillatelser til denne delen av arbeidene.

   

 • Des. 2019.

  Prøvegraving og innsamling av masser for analyse ble utført 04.12 av Hermansen Maskin og Grunnteknikk AS.

   

 • Vi kan få kjøpe stålspunt til kjørerampe for Sublift av Svelvigen Brygge. Spunt trekkes i februar 2020.

   

 • Nov. 2019

  Ordinært årsmøte behandler styrets forslag vedr. avtale om kjøp av Sublift og bygging av ny rampe. Pga. usikkerhet rundt kostnader ved behandling av forurensede masser ble det vedtatt å utføre analyser for å få bedre oversikt før vedtak og samtidig kvalitetssikre pristilbud fra Hermansen Maskin ift. oppgitte volumer m.m. Dette legges fram for ekstraordinært årsmøte.

   

   

 • Okt.2019

  Søknad om tiltak ift forurensingsloven ble sendt Fylkesmannens Miljøavdeling. Etter flere oppklaringer pr. telefon til saksbehandler og rask og positiv behandling ble søknaden godkjent 28.10.19.

   

 • Mai 2019.

  Byggesøknad ble levert til Nedre Eiker Kommune 31.05.19. Etter flere runder med oppklaringer, presiseringer og med lang behandlingstid ble søknaden godkjent 09.10.19.

   

   

 • Vår 2019

  Styret påbegynte arbeidet med byggesøknad for ny rampe. Det ble gjennomført forhåndskonferanse med saksbehandler i kommunen for å klarlegge hva søknaden måtte inneholde av dokumentasjon. Hermansen Maskin ble engasjert for faglig bistand med utforming av søknad og beskrivelse av arbeidets art og omfang, og ble valgt som ansvarlig søker for prosjektet. Det ble stilt krav fra kommunen om vurdering av grunnforhold ift fundamentering. Arbeidet ble utført av Stokkebø Competanse.

   

 • Nov 2018

  Ordinært årsmøte vurderte flere løsninger og valgte Sublift 12T som framtidig løsning for båtløft

   

   

 • Sept. 2018

  Ekstraordinært årsmøte vedtok nye tariffer tilpasset økte utgifter ifbm valg av ny løsning.

   

 • April 2018.

Krana ble ikke godkjent. Arbeid med alternativ løsning ble igangsatt.