Gjeldende vedtekter f.o.m. sesongen 2024

 

§1. Medlemmer av SMF har fortrinnsrett til å benytte båthavnen. Plassene fordeles etter medlemsansiennitet i foreningen.

Dersom forholdene tillater det, kan styret i SMF også gi ikke-medlemmer rett til båtplass. Båteiere innen kommunen har da førsterett etter medlemmer av SMF. Styret kan ikke tildele plasser til merkantilt bruk.

§2. Brukere av havnen plikter å rette seg etter de vedtekter og tariffer som gjelder. Likeledes plikter de å etterkomme de pålegg som styret/ havnesjefen måtte gi direkte eller gjennom oppslag.

§3. Styret tildeler plasser etter medlemmets ansiennitet i foreningen der lavere medlemsnummer har fortrinnsrett til plass Tildelte plasser disponeres for en sesong om gangen og skal kun benyttes av det medlem som søkte og fikk tildelt plass og alle må søke om plass på nytt for ny sesong. Det skal søkes via søknadsskjema som sendes på e-post til alle registrerte medlemmer pr. 1. november, og søknadsfristen er 30. november. Unntaksvis aksepteres søknad pr. post.  

Medlemmer som ikke får plass settes på venteliste. For sent innkomne søknader settes på venteliste etter de som har søkt båtplass i rett tid. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen tildeles fortløpende. Plasser som av ulike grunner blir stående ledig i løpet av sesongen kan leies ut til medlemmer eller andre til gjeldende ukepris.

Det er båteiers plikt å ha gyldig forsikring for sin båt før sjøsetting. Båten skal registreres i småbåtregisteret eller merkes på annen måte som gjør det mulig å identifisere eier. Båter i vinteropplag i havneområdet skal også være forsikret.

 

§4. Ingen båt, eller del av båt (inkl. joller), må stikke utenfor pælene, eller inn over brygge. Styret skal ikke pålegges å pæle om en båtplass. Dybden framgår av det måleskjema som til enhver tid er publisert på renna.no.

Kriteriene for tildeling av båtplass er:

Største tillatte båtlengde totalt inkludert påmontert utstyr er 1220 cm.

For plassene 12 – 71 er største tillatte båtbredde 20 cm mindre enn plassens oppmålte bredde som framgår av måleskjema som til enhver tid er publisert på renna.no.

For øvrige plasser gjelder:

Båtens bredde maks. 190 cm - 2,0 m plass
Båtens bredde maks. 235 cm - 2,5 m plass
Båtens bredde maks. 280 cm - 3,0 m plass
Båtens bredde maks. 330 cm - 3,5 m plass
Båtens bredde maks. 380 cm - 4,0 m plass
Båtens bredde maks 430 cm - 4,5 m plass

Båteiere må selv sørge for tilstrekkelige og gode fortøyninger, samt riktig fendring av sine båter.

Båtplasser disponeres etter innbetalt havneavgift f.o.m. første utsettingsdag og t.o.m. siste opptaksdag.

Båteiere som har fått tildelt båtplass, har ikke anledning til å låne ut denne, med mindre båtplassjefen finner en kortvarig ordning tilfredsstillende for alle parter

Båtplassen aksepteres gjennom betaling av anvist båtfeste pr. 1. mars. Dersom betaling ikke gjøres eller annen skriftlig melding er gitt styret innen 15. mars, bortfaller tildelingen
(sykdom/force majeure må komme i mellom). Ventelister avklares innen 1. april, og betales
innen 30. april.

Eventuell avgivelse av båtplass etter dette skal meddeles styret skriftlig. Hvis tildelt båtplass sies opp før hovedforfall 1. mars krediteres hele beløpet. Ved oppsigelse før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1. juli.

Dersom et medlem selger båten i løpet av sesongen kan kjøper tilbys å disponere plassen ut sesongen dersom det ikke er venteliste. Medlemmet avklarer dette med havnesjefen før avtale inngås med kjøper. Refusjoner behandles som beskrevet i forrige avsnitt. Kjøper faktureres for båtplass etter gjeldene tariff for medlemmer/eksterne. Medlemmet som inngår avtalen med kjøper er ansvarlig for tildelt vakt hele sesongen.

 

Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

§5. Medlemskontingent og båtplassleie i henhold til gjeldende tariff betales på tilsendt faktura innen hovedforfall 1. mars. Øvrige gebyrer og avgifter må betales innen forfall.

§6. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke om vinteropplagsplass både på land i havneområdet og på vannet. Ved stor etterspørsel etter vinteropplag på land prioriteres først båter med sommerplass i havna, deretter andre medlemmer etter medlemsnummer og sist ikke-medlemmer.

Båteier må stille med nødvendig mannskap og riktig tilpasset opplagsmateriell. Max bredde på krybber er 320cm, og kjølstøtter må være minst 50 cm høye. Krybber må ikke veie mer enn at de kan flyttes/justeres manuelt. Ved mangler blir ikke båten tatt opp.

Båteier er ansvarlig for rydding av sin opplagsplass. Tilhengere og alt materiell skal være fjernet senest 3 dager etter sjøsetting. Overtredelse bøtelegges ihht gjeldende tariff.

Utsetting skal skje palmelørdag og 3 sammenhengende perioder mandag – lørdag slik at siste periode avsluttes senest 15 mai. Opptak skal skje over 3 perioder mandag- lørdag slik at 1.periode avsluttes 3. lørdag i september og 2. og 3.periode avsluttes henholdsvis 1. og 3. lørdag i oktober. Ved vanskelige værforhold kan havnesjefen endre eller avlyse periodene for utsetting/opptak.

Styret kan ilegge dagmulkt til båteiere som ikke har sjøsatt innen 15. mai.

Maksimal hengervekt ved bruk av utsettingsrampen er 3500kg.

§7. Det er mulig både for medlemmer og andre å bestille båtløft for ettersyn og/eller reparasjon i sommersesongen mot å betale gjeldende satser. Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til ansvarlig Sublift-team. Se renna.no

 

§8. I særlige tilfeller kan styret innvilge sommeropplag på tomten i perioden fra siste utsettsdato til første opptaksdato mot godtgjørelse etter gjeldende tariff. Båteiere må rette seg etter havnesjefens anvisning om flytting av båten til et passende sted. Skulle det oppstå tvister av noen art, skal havnesjefen avgjøre saken i samråd med styret.

§9. Enhver båteier plikter å gi havnesjefen hjelp i havnen når denne forlanger det. Videre plikter enhver båteier selv å holde orden på sin båtplass både sommer- og vinterstid. Unnlatelse vil bli påtalt. Ved gjentakelser kan styret inndra båtplassen.

§10

Alle som har blitt tildelt båtplass må ta del i turnusordning for ettersyn og praktiske oppgaver i havna. Aktuelle oppgaver er renhold av toalett, øse havnejolle, feie rampe, tømme søppelbøtter etc. Fullstendig oversikt publiseres på renna.no.

§11

Sittende styre, vaktmester og subliftteam har følgende godtgjørelse for sine oppgaver:

Styre, vaktmester og aktive medlemmer i Subliftteamet har en godtgjørelse på kr 5.000,- per år så lenge de utfører sine oppgaver og er valgt.
Subliftteamet har i tillegg fritak for dugnader.

 

Revidert på årsmøtet 27.11.17.

Revidert på årsmøtet 27.11.18.

Revidert på årsmøtet 20.01.21 (digitalt møte)     

Revidert på årsmøtet 27.01.22.

Revidert på årsmøte 31.01 2023