Priser

Kontingenter og gebyrer 2017.

Medlemskontingent

Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår                      kr. 400,-
Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår                      kr. 200,-
Innmeldingsgebyr (hele året)                                             kr. 200,-

Båtfeste (sommersesongen)

Medlemmer                                                                        kr.  500,- pr. bryggemeter
Andre Eksterne                                                                kr.1000,- pr. bryggemeter

Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1 juli.

Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.


Utsetting/opptak utenom oppsatte dager

Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig og utføres av 1 havnebetjent. Tid avtales direkte med havnebetjenten.

Medlemmer                                                                         kr. 1320,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                                   kr. 2100,- pr. løft opp eller løft ut 


Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen

Medlemmer                                                                          kr. 1000,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                               kr. 1500,- pr. løft opp eller løft ut Hvis båten kan løftes opp og settes ut igjen på ett frammøte for havnebetjenten faktureres kun for ett oppdrag.


Leie av kran til masteløft og/eller leie av mastestativ for masteopplag for seilbåter

Medlemmer                                                                         kr. 110,-
Eksterne/Andre                                                                   kr. 220,-

Årsmøtet 2016 gir styret fullmakt til å utforme ny praksis mht. leie av kran til masteløft og legge fram forslag til årsmøtet 2017.          
                                      

Utsettingsavgift på rampe (medlemmer gratis)                  kr. 60 (samlet for både utsett og opptak)

Fra og med sesongen 2017 opphører ordningen med kontantbetaling.


Vinteropplag
i havna forutsatt opptak/utsett på ordinære lørdager.
Inkluderer alle tjenester uansett om de benyttes eller ikke.

Båtstørrelse    Medlem                  Eksterne/Andre
Under 20 fot                                            500,-  1 000,-
20 – 25 fot                                              1.500,-                          3.000,-
26 – 30 fot                                              2.000,-                          4 000,-
31 – 35 fot                                              2.500,-                          5.000,-
Over 35 fot                                             3.000,-                          6.000,-

For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr. 500,- /kr. 1.000 pr. bryggemeter). For større båter fastsettes prisen etter avtale med styret.

Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gjeldende fra siste utsettsdato til første opptaksdato).

Dersom det foreligger en forhåndsavtale med styret om sommeropplag, skal det betales et gebyr på kr. 100,- pr. dag. Dersom båten må flyttes innen foreningens område, påløper et flyttegebyr på kr. 1.000,- dersom flyttingen utføres av foreningens havnebetjenter.

For sent utsett
Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag, påløper et gebyr på kr. 200,- pr. dag.

Bruk av strøm
Båteiere som ønsker strøm om bord vinterstid, skal ha avtale med styret om dette og bruke godkjent strømmåler, som leies av foreningen. Det betales kr. 1.500,- i depositum for strømmåleren. Strømforbruk avleses ved utsett og beregnes etter vintersesongens høyeste pris + kr. 0,50 pr. kwh. I båtpussperioden kan strøm brukes gratis i tilknytning til dette arbeidet, men det tillates ikke bruk av strøm til oppvarming.


Gebyr knyttet til Vedtektenes pkt. 10 – Vaktordning/vaktplikt
Båteier som gjør avtale med stedfortredende vakt betaler denne direkte kr. 800,- pr. natt.

Båteier som ikke møter til pålagt vakt blir fakturert for et gebyr på kr. 2300,-


Havneavgift – gjestebrygge
                                               kr. 60,- pr. natt etter kl. 22.00

Fra og med sesongen 2017 opphører ordningen med kontantbetaling.

Purregebyr

Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 dager etter forfall. 2. gangs purring tillegges purregebyr ihht. gjeldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen med 2.gangs purring.

 

Tariffene er revidert på årsmøtet 28.11.16.