SUBLIFT OG NY RAMPE.

 

 

  November 2020

 • Prosjekt "Sublift og ny rampe" er nå fullført, og SMF takker alle som har bidratt med dugnadsinnsats og på andre måter.
 • Asfaltering av området rundt den nye rampa ble utført i begynnelsen av november. Arbeidet var samkjørt med asfaltering av Grensegaten og et område på Svelvigen Brygge, og SMF kommer derfor rimelig ut av dette.
 • Skagerak Energi har akseptert å dekke våre merkostnader ifbm. feilplassert høyspentkabel. Se prosjektregnskapet.
 • Oktober 2020
 • 2. og 3. opptaksperiode ble gjennomført som planlagt og uten tekniske problemer av noe slag. Subliften er nå rengjort, smurt og sjekket og har fått plass i garasjen. Det mangler fortsatt garasjeport. Dette tenkes løst ifbm. dugnad våren 2021. Vinteren 20/21 vil åpningen bli dekket med presenning.
 • September 2020
 • Stor dugnadsinnsats ved forskaling og støping oppe på steinmuren ved den nye rampa og tilpassing av traktorgarasjen slik at det blir plass til Subliften.
 • Subliften ble tatt i bruk under første opptaksperiode 14. - 19. sept. 
 •  August 2020.
 • Subliften ble levert hos oss mandag 24. august. Samme dag og dagen etter fikk 10 av våre medlemmer opplæring i bruk av Subliften og godkjenning som subliftførere.
 • Det ble utført stor dugnadsinnsats med sveising, jernbinding, forskaling og støping av kjørerampa for å få den klar til "sjøsetting" i rett tid.
 •  Hermansen Maskin AS begynte arbeidet med ny rampe 3. august. Arbeidene var ferdig slik at kjørerampa for Subliften kunne heises på plass fredag21. august.
 • Etter avtaler med Svelvigen Brygge utførte Hermansen også stabling av steinmur sør for ny rampe.
 • Juli 2020. Vår Sublift er ferdig på fabrikken i Gävle. Den skal testes før transport til Svelvik og vil bli levert hos oss 24. eller 25. august. Sluttmontering blir utført av ansatt fra Swedeship i perioden 24.- 28. august. Kurs for og godkjenning av dem som har meldt seg som "Subliftsjåfører" blir avholdt ifbm. sluttmonteringen. Nøyaktig dato er ikke avklart enda.
 • Mai 2020. Krana ble demontert og kjørt vekk 25. mai. Løfteåk og vogn ble levert for destruksjon samtidig.                                                   
 • Mai 2020. Demontering av heisekrana vil starte etter 17. mai. Når gravearbeider ifbm. ny rampe starter opp vil nåværende utsettingsrampe bli fjernet, og det vil ikke bli mulighet for utsetting av båt på henger før ny rampe er på plass. Siden vi har avtale med Svelvigen Brygge om framføring av kyststien langsmed ny rampe  og stabling av steinmur sør for rampa(des. 2019) må arbeidene koordineres. Det er pr. d.d. derfor ikke klart når arbeidene skal begynne, men ny rampe skal være ferdig senest 01.09.20.                                                                                                                                                                                  
 • Mai 2020. 2. avdrag på Subliften ble betalt 16.mai, også denne gangen 15% ihht kjøpekontrakt. På grunn av uheldig utvikling i kursen på svenske kroner ble dette avdraget nesten 20000kr. høyere enn første avdrag.

 • Mai 2020Nå begynner "vår" Sublift å ta form. De store delene er produsert og monteringen starter i begynnelsen av mai. Den vil være ferdig til fellesferien og bli levert hos oss i Svelvik i august. Klikk på "Album" på startsida for å se bilder av produksjonen.

 • Feb 2020

  Spunt trekkes opp på Svelvigen brygge. Det viser seg at det der er benyttet dobbeltspunt som er fabrikklinket og så godt som umulig å ta fra hverandre. Vi kan derfor ikke kjøpe disse og har sjekket priser på spunt hos Seierstad. Det antas at dette blir litt dyrere.

 •  Melding fra Svelvigen Brygge: Forurensede masser tillates ikke flyttet over tomtegrensa. Det betyr av vi må benytte mest mulig av oppgravde masser på eget område og at overskytende masse kjøres til godkjent deponi.

 • Jan 2020

  Vi mottok endelig analyserapport og tiltaksplan fra Grunnteknikk AS 24.01.20. Det er påvist forurensing i klasse 2 og 4. Tiltaksplanen beskriver hvordan disse skal behandles og eventuelt gjenbrukes på området.

   

 • To nye entreprenører ble spurt om å komme med pristilbud på arbeidene med ny rampe. Styret har mottatt tilbud fra en av disse. Tilbudt pris er marginalt billigere (2000 kr.) enn tilbudet fra Hermansen, og styret velger derfor å fortsette samarbeidet med Hermansen utfra deres kjennskap til prosjektet og alle godkjenninger i søknader til det offentlige der Hermansen står som ansvarshavende.

   

 • Des. 2019.

  Avtale om kjøp av Sublift ble undertegnet 27.12.19. med kjøpesum SEK 1 505 000 levert Svelvik. Første avdrag på 15% av kjøpesum ble betalt samtidig.

   

 • På grunnlag av foreløpig analyseresultater fra Grunnteknikk, redigert prisoverslag fra styret og under forutsetning av at det ble innhentet pristilbud fra minst en entreprenør til, vedtok ekstraordinært årsmøte å gi styret klarsignal til å inngå avtale med Swedeship om kjøp av Sublift12T og inngå avtale med bank om lånefinansiering med øvre ramme 2,3 mill.

   

 • Møte med Svelvigen brygge i Skipperhuset 06.12. ang framføring av kyststien forbi ny rampe og utforming av mur på sørsida av ny rampe. Enighet om at Svelvigen Brygge dekker alle kostnader ved muren langsmed sørsida av ny rampe og at kyststien legges langs rampa. Forurensede masser legges tilbake bak muren i den grad det er mulig. Svelvigen Brygge utformer tegninger og søker nødvendige tillatelser til denne delen av arbeidene.

   

 •  Prøvegraving og innsamling av masser for analyse ble utført 04.12 av Hermansen Maskin og Grunnteknikk AS.

   

 • Vi kan få kjøpe stålspunt til kjørerampe for Sublift av Svelvigen Brygge. Spunt trekkes i februar 2020.

   

 • Nov. 2019

  Ordinært årsmøte behandler styrets forslag vedr. avtale om kjøp av Sublift og bygging av ny rampe. Pga. usikkerhet rundt kostnader ved behandling av forurensede masser ble det vedtatt å utføre analyser for å få bedre oversikt før vedtak og samtidig kvalitetssikre pristilbud fra Hermansen Maskin ift. oppgitte volumer m.m. Dette legges fram for ekstraordinært årsmøte.

 •  Okt.2019

 • Søknad om tiltak ift forurensingsloven ble sendt Fylkesmannens Miljøavdeling. Etter flere oppklaringer pr. telefon til saksbehandler og rask og positiv behandling ble søknaden godkjent 28.10.19.

 •  Mai 2019.

 • Byggesøknad ble levert til Nedre Eiker Kommune 31.05.19. Etter flere runder med oppklaringer, presiseringer og med lang behandlingstid ble søknaden godkjent 09.10.19.

 •  Vår 2019

 • Styret påbegynte arbeidet med byggesøknad for ny rampe. Det ble gjennomført forhåndskonferanse med saksbehandler i kommunen for å klarlegge hva søknaden måtte inneholde av dokumentasjon. Hermansen Maskin ble engasjert for faglig bistand med utforming av søknad og beskrivelse av arbeidets art og omfang, og ble valgt som ansvarlig søker for prosjektet. Det ble stilt krav fra kommunen om vurdering av grunnforhold ift fundamentering. Arbeidet ble utført av Stokkebø Competanse.

   

 • Nov 2018

  Ordinært årsmøte vurderte flere løsninger og valgte Sublift 12T som framtidig løsning for båtløft

   

   

 • Sept. 2018

  Ekstraordinært årsmøte vedtok nye tariffer tilpasset økte utgifter ifbm valg av ny løsning.

   

 • April 2018.

Krana ble ikke godkjent. Arbeid med alternativ løsning ble igangsatt.