SMF's lover revidert/vedtatt i årsmøtet og ekstraordinært årsmøte  2019.

§ 1

Svelvik Motorbåtforening - S.M.F. - har til formål å samle båtinteresserte innenfor Svelvik kommune i arbeidet for å:

  • beholde og videreutvikle et godt miljø i sikre båthavner og de omkringliggende landarealer
  • spre kunnskap om lokal-farvannene
  • sikre friarealer i nærområdet
  • påvirke medlemmene til å opptre miljøbevisst som båteiere samt
    bidra til å øke medlemmenes kunnskap om sjøvett og sjømannskap
  • samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver.

S.M.F. skal videre følge utviklingen nøye og engasjere seg i oppgaver hvis løsning antas å være i foreningens interesse.

 

II. MEDLEMSKAP

§ 2

Som medlemmer kan styret, etter skriftlig søknad, oppta enhver person som er bosatt innenfor 2019-grensene for tidligere Svelvik Kommune. Det forventes av medlemmene at de forholder seg (aktivt) til foreningens formål, og at de aksepterer dens lover og vedtekter.

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse skjer fortrinnsvis skriftlig.

Flytter et medlem ut av området som er beskrevet over, skal medlemskapet automatisk opphøre. Styret kan i grensetilfelle gi dispensasjon for ett år av gangen.

Ved et medlems bortgang kan gjenlevende ektefelle/lovformelig samboer/registrert partner overta medlemskap og ansiennitet.

§ 3

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan på årsmøtet utnevnes til æresmedlem etter enstemmig innstilling fra styret.

§ 4

Dersom et medlem viser liten interesse for foreningens drift, som f.eks. gjentagende unnlatelser av å møte til tildelt vakt eller innkalt dugnad, nekter å etterkomme pålegg gitt i vedtekter o.l., eller utviser adferd som er til skade for foreningen, kan styret ekskludere vedkommende fra foreningen etter at det først er gitt en skriftlig advarsel.

Eksklusjonen kan innankes for første årsmøte og avgjøres med simpelt flertall.

 

III. KONTINGENT

§ 5

Kontingent og gebyrer fastsettes hvert år på årsmøtet. Kontingenten følger kalenderåret og betales forskuddsvis og senest innen 1. mars hvert år. Medlemmer som ikke overholder betalingsfristen, kan etter to purringer strykes av medlemslisten.

Nye medlemmer skal ved innmeldelse betale et innmeldingsgebyr i tillegg til medlemskontingenten. Medlemmer som kommer til i årets første halvdel, betaler full årskontingent, mens medlemmer som kommer til i annet halvår betaler halv kontingent.

§ 6

Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

 

IV. FORENINGENS ORGANER

§ 7

Foreningens administrative organer er:

1. Årsmøtet (generalforsamling)

2. Styret

3. Faste komitéer

§ 8

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av januar måned. (Gjelder fra 2022, ordinært årsmøte i november 2020, det avholdes ikke årsmøte i november 2021, jfr. årsmøtevedtak i 2019)

Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkallelse.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Alle sakspapirer med styrets innstilling samt valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet.

§ 9

Det ordinære årsmøtet behandler:

Konstituering:

· Godkjenning av innkallingen

· Godkjenning av sakslisten

· Valg av møteleder

· Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap i revidert stand

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer

4. Styrets forslag til handlingsplan

5. Styrets forslag til årsbudsjett

6. Nødvendige vedtektsendringer

7. Innkomne forslag

8. Valg på:

a. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og båtplassjef

b. 1 vararepresentant til styret

c. Valgkomité på 3 medlemmer

d. 2 revisorer med 1 vararepresentant

e. Havnekomité

f. Vaktmester

g. Festkomité på 3 medlemmer

Styremedlemmene skal velges enkeltvis for 2 år, slik at det annet hvert år velges 3 styremedlemmer. Leder, kasserer og havnesjef er på valg det ene året. Nestleder, sekretær og båtplassjef velges det andre.

Vararepresentanter til styret og komité-medlemmer velges for 1 år.

Alle valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn 1 forslag.

Alle medlemmer som har fylt 18 år, er valgbare. Alle medlemmer som har fylt 16 år har stemmerett.

Alle styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte kan gjenvelges.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Vedtak gjøres med simpelt flertall når intet annet er bestemt i loven. Ved stemme-likhet anses et forslag forkastet.

Referatet fra årsmøtet legges ut på foreningens internett-side senest 14 dager etter møtet.

§ 10

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer - leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og båtplassjef.

Styret har 1 vararepresentant som kan innkalles etter behov.

§ 11

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, ivaretar foreningens økonomi og alle løpende oppgaver, informerer foreningens medlemmer, sammenkaller til møter og engasjerer seg i oppgaver som er av betydning for foreningen.

Styret har arbeidsgiveransvaret for foreningens lønnede medarbeidere.

Styret skal legge fram eventuelle forslag om endringer av infrastruktur i havna for årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

Styret er ansvarlig for at vedtak eller føringer gjort av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte tas inn på rett plass i lover eller vedtekter.

Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig og fører styreprotokoll for hvert møte.

Alle møteprotokoller og avtaler som styret inngår på vegne av foreningen, skal lagres digitalt eller oppbevares i original i et brannsikkert skap plassert på kontoret i klubbhuset.

Regnskapsåret går fra 1.11. - 31.10. (Ihht årsmøtevedtak 2019 endres dette til kalenderår f.o.m. 2022.)

Styret er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder samt minst 3 styre-medlemmer er til stede. Ved likt antall stemmer har lederen, eventuelt nestleder i leders fravær, dobbeltstemme.

Lederen og 1 styremedlem forplikter i fellesskap foreningen med sin underskrift overfor 3. part.

 

§ 12

Styret finner selv sin arbeidsform etter § 10, men følgende skal inngå:

1. Lederen har den daglige ledelse av foreningen. Han/hun leder styrets møter og foreningens møter unntatt årsmøtet. Han/hun har ansvar for at valg, adresseforandringer o.l. blir meldt til aktuelle samarbeidspartnere.

2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær. Nestlederen er foreningens vaktsjef og er dessuten vaktmesters kontakt i styret og har oppsyn med vaktmesters arbeid.

3. Sekretæren fører protokoll over alle styre- og årsmøter. Han/hun forestår i samråd med lederen foreningens korrespondanse. Han/hun har dessuten vedlikeholdsansvaret for foreningens hjemmeside.

4. Kassereren fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelse. På hvert styremøte gjennomgås den økonomiske situasjon. Foreningens midler settes inn i bank.

5. Havnesjefen er havnebetjentenes kontakt i styret. Han/hun har oppsyn med havnebetjentenes arbeid og den daglige driften av havna. Han/hun skal føre lister over utførte dugnadstimer.

6. Båtplassjefen er ansvarlig for tildeling av båtplasser, behandle henvendelser i løpet av sesongen, oppfølging av ventelister og ajourhold av marinaregisteret i styreweb.

§ 13

Følgende faste komitéer og funksjoner sorterer under styret:

1 Havnekomité (havnesjef og havnebetjentene)

2 Vaktmester

3 Festkomité på 3 medlemmer

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

§ 14

Styret kan når det finner det nødvendig eller når minst 15 medlemmer forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel med kunngjøring av hvilke saker som ønskes behandlet.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

Sakspapirer med styrets innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

 

VI. DIVERSE

§ 15

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Beslutning om endring av foreningens lover krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Endring av §1, §2 og §16 skal godkjennes av Svelvik Kommunestyre.

 

§ 16

Foreningen kan oppløses når 5/6 av de fremmøtte stemmer for det på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor forslag om dette er satt opp på sakslisten med minst 4 ukers varsel.

I tilfelle av oppløsning blir foreningens midler å realisere etter årsmøtets nærmere beslutning.

§ 17

Sammenslutningen med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det treffes i overensstemmelse med foreningens bestemmelser om lovendring.

 

Denne loven trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet 21. november 2005 og etter at § 1, §2 og §16 er godkjent av Svelvik kommunestyre.

Loven er senere revidert ihht årsmøtevedtak i 2009, 2010,2017 og 2019.